ESG juhi arenguprogramm

Kuidas teha nii, et ringne ja jätkusuutlik mõtteviis ettevõtetes ei jääks vaid arutelu ja loosungite tasandile? 

24. septembril alustab EBS Executive Educationi, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, PwCMiltton New Nordicsi ja LHV koostöös disainitud juhtimisprogrammi kuues lend, mille lõpetaja omandab arusaama ESG temaatikast, ringsest majandusmudelist ning on saanud ettevalmistuse  transformatsiooniprotsessi edukaks juhtimiseks.

 

Oma osalemiskogemust programmi 1. lennus jagavad Andreanne Allas (G4S Eesti), Heneli Lamp (Selver AS), Martin Rootare, (PricewaterhouseCoopers).

 

Vastutustundlik ettevõtlus puudutab kogu ärikeskkonda - mikroettevõtetest suurteni. 
Stuudios said kokku ESG programmijuhid
Kristiina Esop ja Merili Vares (PwC Estonia ESG juht)  ja 1. lennus tudeerinud Diana Paakspuu (ESG strateegiline konsultant), teemadeks oli kestlikkuse aruandlus, ringmajandus ja muidugi ESG juhi arenguprogrammi sisu. Vaata arutelu SIIN.

 

Edukas 21. sajandi juht teab, kuidas kiirelt toimuvate keskkonnamuutustega toime tulla. Ettevõtetele on keskseks teemaks muutunud talentide kaasamine ja hoidmine ning üha konkreetsem väärtuse ja mõjude hindamine ühiskonnale. Keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava teemadele keskenduv vastutustundlik ehk ESG-ga (Environmental, Social and Governance) arvestav juhtimine on tänaseks Eestis laialdaselt tähelepanu saanud. Lisaks on reaalsuseks muutunud ootus, et ettevõtete tegutsemine arvestaks üha enam ringse majandusmudeli põhimõtetega. Enam ei küsita, et kas ettevõte peaks toimima vastutustundlikult, vaid kuidas jõuda parima tulemuseni ja pidevalt areneda?

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?

Programmi üheks läbivaks teemaks on ringmajandus. Infomüras võib olla keeruline põhjalikult informeeritud otsuseid teha, mistõttu anname "helikoptervaate" valdkonna aktuaalsetest teemadest, sh põhimõistetest, trendidest ja tulevikustsenaariumitest. Teiseks keskendutakse olulisematele turgu mõjutavatele regulatsioonidele (näiteks: kestlikkusaruandluse direktiiv ja standardid ning taksonoomia määrus). Programmi kolmas fookus on kaasaegsetel juhtimispraktikatel, sest eduka transformatsiooni vundamendiks on väärtuspõhine, inimkeskse organisatsioonikultuuri loomine. 

 

Arenguprogrammi suurim väärtus on oma-ala professionaalide praktiliste kogemuste jagamine, seoses kõige olulisemate ESG ja ringmajanduse teemadega. Lisaks teoreetilistele teadmistele otsitakse koos osalejatega lahendusi, kuidas oma organisatsioonis soovitud muutusi esile kutsuda, arvestades aktuaalsete ühiskondlike väljakutsetega ja töötajate kaasamisega, jõudes seeläbi suurema pühendumiseni põhitegevuses.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?

Arenguprogrammis osalejad saavad mitmekülgset tuge, et olla edukam valdkonnajuht ja -liider, kellel on ambitsioon panustada ettevõtte arengusse ja kasvu. Teadlikkus ühiskonna trendidest ja praktiliste tööriistade kasutamine aitavad teadlikumalt ning efektiivsemalt eesmärke seada, ning võimendada kogu tiimi tööpanust. Seeläbi on kogemuste ellurakendamisel positiivne mõju ka ettevõtte väärtusele ning kasumlikkusele.
 

Kellega koos õpid?

Programmi on oodatud ettevõtete esindajad, kes soovivad tõsta oma inimeste ja seeläbi ka oma ettevõtte ärilist võimekust, kindlustades  täna ja tulevikus oma konkurentsieelis  ärimudeli kaasajastamise kaudu.

 

Programmiga on oodatud liituma need, kes ettevõttes või organisatsioonis jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadega tegelevad ehk  ESG juhid või näiteks ka kvaliteedijuhid. Kuna osaliselt on sellised rollid ja ametikohad veel ettevõtetes väljakujunemas, õpitakse programmis koos nii juhatuse liikmete, turundus- ja müügijuhtide, aga ka personalijuhtide ja finantsspetsialistidega. Edu saavutamisel on oluline, et Sul oleks tihe koostöö ettevõtte juhtkonnaga või oled ise juhatuse liige, et muutusi strateegiliselt mõjutada.

 

Soovitame võimalusel osaleda ühest ettevõttest mitmekesi!
 

Õpiväljundid

Programmi läbinu omandab teadmised ESG temaatikast ning valmisoleku juhtida oma ettevõttes edukalt transformatsiooniprotsessi.  Lisaks on tal olemas tööriistakast toimetulekuks valdkonnajuhina, ning ta:

 • orienteerub ESG vaatega seotud peamistes regulatiivsetes arengutes, kesksetes mõistetes ja (globaalsetes) megatrendides;
 • omab ülevaadet ESG mõjude hindamise ja eesmärgistamise protsessist;
 • tunneb ringmajanduse ja ringsete ärimudelite temaatikat;
 • teab, kuidas valida inimeste ja protsesside juhtimiseks sobivaid tööriistu;

Programmi ülevaade

Arenguprogrammi moodulid toimuvad 5 kuu jooksul, igas kuus toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 18 akadeemilist tundi. Koolituspäevade kestus on 09.30-15:00 (koolituspäeva lõpuaeg võib mõnevõrra varieeruda).

 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja saavutati kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda täismahus programmis ja esitada kursuse lõpus kodutöö. 

 

Kodutööst:

Programmis õpitakse tundma ESG raamistikke ning iga osaleja kirjutab ja esitab kodutöö, valides välja konkreetse ESG teema oma ettevõtte kohta, millega töötab järjepidevalt läbi moodulite. Valmib tegevusplaan ettevõttes planeeritavate järgmiste sammude osas. 

Vahepeal saab osaleja oma tööle ka tagasisidet. Kodutöö lõpptulemusena valmib ettevõtte jaoks konkreetne tegevuste plaan, mida hakatakse juurutama. V moodulis toimub kodutöö esitlemine ning praktiline töötuba, mis otsustatakse konkreetse kursuse vajadustest lähtuvalt.
 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

24.-25. september 2024

I moodul: 

Muutunud ärikeskkond, vastutustundlik ettevõtlus ja ringsed ärimudelid

 

 

Moodul annab arusaama jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtlusega seotud olulisematest mõistetest, kontekstist ja megatrendidest, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonna arenguid, sh eksporti, importi ja investeeringuid. 

 • Globaalsed megatrendid ja nende roll tuleviku äri planeerimisel - Mis on Rohepööre Euroopas ning Eestis?
 • Muutunud regulatiivne keskkond – peamised trendid (CSRD, taksonoomia, SFRD jne)
 • Ettevõtluse roll sektori sisestesse ja ühiskondlikesse eesmärkidesse panustamisel (SDGdest ESGni)
 • Turu ootustega arvestamine ja muutunud väärtusahela juhtimine. Finantseerija vaade ja ootused. ESG eesmärkide planeerimine suurettevõtte, LHV Panga näitel läbi viimaste aastate
 • Aruandlus, avalikustamine ja aruandluse standardid

Andreas Veispak

Kadi Ilves

Kristiina Esop

Merilin Iital

Merili Vares

29.-30. oktoober 2024

II moodul:

Mõjude hindamine ja eesmärkide seadmine

 

 

Moodulis saadakse teadmised vastutustundlikuks arenguks tarvilike mõjude (ESG) hindamisest ja eesmärkide seadmisest, protsesside- ja riskide juhtimisest. 

 • Mõjude hindamine ja eesmärkide seadmine ning selle seosed finantsaruandluse ning riskide juhtimisega; 
 • Governance - vastutustundlikud valitsemispraktikad
 • Eetika praktikas, mitmekesisuse kasud ettevõttele
 • ESG ja protsesside juhtimine suurettevõtte näitel
 • Looduskeskkonna juhtimismõjude hindamine
 • Kuidas mõõta ja juhtida ettevõtte sotsiaalseid mõjusid seoses töötajate, tarneahela ja ühiskonnaga?  
 • EL kestliku rahastuse taksonoomia aruandlusest

Anne Zimbrot

Jaan Aps

Merili Vares

Mari Kooskora

26.-27. november 2024

III moodul: 

Ringmajandus. Kuidas arendada ringseid tooteid ja teenuseid? 

 

 

Osalejad analüüsivad praktilisi ringdisaini juurutamise näiteid enda ja teiste ettevõtete varal rahvusvahelise programmi CIRCO ringdisaini metoodika alusel. Õppemoodulis analüüsitakse ettevõtet-organisatsiooni läbi ringmajanduse vaatenurga ja tuvastatakse äriarendusvõimalusi. Loome seoseid mõjukohtade tuvastamise ja muutuste juhtimisega ärimudelis. 

 • Väärtustele keskenduv mõtteviis ja tehnikad + praktiline töö (lean management

 

 

Kadi Kenk

Jari Kukkonen

 

17.-18. detsember 2024

IV moodul: 

Muudatuste juhtimine ja jätkusuutlik organisatsioonikultuur

 

 

Moodulis õpitakse, kuidas luua jätkusuutlikku ja inimkeskset organisatsioonikultuuri. Vaadatakse ringsete väärtusahelate arendamist ja kuidas toimub koostööl põhinev innovatsioon. Jagatakse muudatuste juhtimise tööriistu, et rakendada õpitut ettevõttes – viia ellu soovitud muudatused ettevõtte-organisatsiooni jätkusuutlikuks ja vastutustundlikuks arenguks. 

 • Ringsed äristrateegiad. Koostööl põhinev innovatsioon ja ringsete väärtusahelate arendamine (collaborative circular innovation)
 • Kvalitatiivse muutuse kujundamine organisatsioonis läbi kriiside 
 • Neuroteadusele tuginevad juhtimismeetodid, inimkeskse organisatsioonikultuuri loomine
 • Muudatuste juhtimise tööriistad
 • Ettevõtte jalajälje vähendamise võimalused ja muudatuste juhtimine transpordisektori näitel (Scania Baltikum) 

Aivar Haller

Annika Arras

Kaur Sarv

Kerli Kant-Hvass

Kiur Lootus

 

 

21.-22. jaanuar 2025

V moodul: 

Praktilised töötoad

 

 

Praktilised töötoad, mis kinnistavad eelnevates moodulites õpitud teemasid. Töötubade planeerimisel võetakse arvesse õppegrupi koosseisu ja ootusi, et saada parim võimalik arengutugi kursusel omandatud teemadest. 

 

Programmi lõputööde esitlemine ja lõpetamine 

Praktikute nimed täpsustatakse! 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Kursuse osavõtutasu: 2 490 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad ja praktikud

Arenguprogrammi juhivad Kristiina Esop ja Merili Vares. Kristiina on ESG strateegiline konsultant. Merili on PwC Eesti ESG valdkonna juht ja konsultant.
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja eksperdid:

 

kristiina

Kristiina Esop

Programmijuht, ESG strateegiline konsultant
Vares

Merili Vares

Programmijuht, PwC Eesti ESG valdkonnajuht
Veispak

Andreas Veispak

EBSi R&D tulemusüksuse juht
Arras

Annika Arras

Miltton New Nordics tegevjuht ja partner
Kadi Ilves

Kadi Ilves

ESG teenuste üksuse vanemkonsultant, PwC Eesti
kerli

Kerli Kant Hvass

REVALUATE asutaja, PhD
anne

Anne Zimbrot

Telia Eesti teenuste ja võrgu kvaliteedi osakonna juht
aps

Jaan Aps

Stories For Impact, tegevjuht ja vanemanalüütik
Merilin Iital

Merilin IItal

LHV ESG juht
kadi

Kadi Kenk

Ringmajanduse ekspert
haller

Aivar Haller

Haller & Haller, mentor
Jari

Jari Kukkonen

EBS Executive Educationi juht
sarv

Kaur Sarv

Scania Baltikumi säästvate transpordilahenduste juht
Kiur

Kiur Lootus

Juhtimis-coach
Mari Kooskora

Mari Kooskora

Ärieetika kaasprofessor, PhD

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti