ESG juhi arenguprogramm

Kuidas teha nii, et ringne ja jätkusuutlik mõtteviis ettevõtetes ei jääks vaid arutelu ja loosungite tasandile? 

31. jaanuaril 2023. a alustab EBS Executive Educationi, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, PwC  ja Miltton New Nordicsi koostöös disainitud juhtimisprogrammi teine lend, mille lõpetaja omab arusaama ringsest majandusmudelist ning on valmis ettevõtte  transformatsiooniprotsessi edukalt juhtima ja juurutama.

 

Programmi virtuaalne infopäev toimub 15. detsembril kl 13:00. "Teekonnast tulevikukindlaks ettevõtteks" võtavad arutlusse Kristiina Esop, programmijuht ja Sunly ESG juht, Merili Vares, programmijuht ja PwC Eesti ESG juht ja Diana Paakspuu, 1. lennu tudeng ja Uuskasutuskeskuse tegevjuht. Registreeri end SIIN.

 

Edukas 21. sajandi juht omab teadmisi ja oskusi juhtimaks ettevõtteid läbi muutuste, kaasates selleks talente ning tuues esile ettevõtte väärtuse ja panuse laiemasse keskkonda. Keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava teemadele keskenduv vastutustundlik ehk ESG-ga (Environmental, Social and Governance) arvestav juhtimine on tänaseks Eestis laialdaselt tähelepanu saanud. Ootusest ettevõtete ringsest majandusmudelist lähtuvale tegutsemisele on saanud reaalsus. Enam ei küsita, et kas ettevõte peaks toimima vastutustundlikult, vaid kuidas seda teha?

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?

Programmi läbivaks teemaks on ringmajandus. Infomüras on raske õigeid otsuseid teha, mistõttu anname "helikoptervaate" valdkonna põhimõistetest, trendidest ja tulevikustsenaariumitest. Programmi teine kese toetub kaasaegsetele juhtimisteooriatele ja -praktikatele. Eduka transformatsioonijuhtimise vundamendiks on organisatsiooni kõikide töötajateni jõudev sõnum, inimkeskse organisatsioonikultuuri loomine ja juhtimine uutest lähtekohtadest lähtuvalt. Juht juhib ju asjad juhtuma!

 

Arenguprogrammi suurim väärtus on oma-ala professionaalide praktiliste kogemuste jagamine seoses kõige olulisemate ESG ja ringmajanduse teemadega. Lisaks teoreetilistele teadmistele otsitakse grupiga lahendusi, kuidas oma organisatsioonis soovitud mõju ja muutust esile kutsuda, arvestades ühiskondlike väljakutsetega, sealjuures kõiki töötajaid kaasates ja suurendades pühendumist.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?

Arenguprogrammis osalejatest kasvavad valdkonnajuhid ja -liidrid, kel on ambitsioon panustada ettevõtte arengusse ja kasvu. Paranenud juhtimisoskused aitavad juhil tulemuse saavutamiseks kaasata meeskonnaliikmeid ja võimendada nende panust. Programmist omandatavad teadmised ja tööriistad valdkonna ja meeskonna tulemuslikumaks juhtimiseks aitavad kasvatada ettevõtte kasumit ja väärtust.
 

Kellega koos õpid?

Programmi on oodatud ettevõtete esindajad, kes soovivad tõsta oma inimeste ja seeläbi ka oma ettevõtte ärilist võimekust ning kindlustada tulevikus oma konkurentsieelis, kaasajastada oma ärimudelit.

 

Programmiga on oodatud liituma need, kes ettevõttes või organisatsioonis jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadega tegelevad ehk CSR ja ESG juhid. Teame, et need teemad on hetkel jaotatud ära entusiastide vahel ehk programmis õpid koos nii juhatuse liikmete, turundus- ja müügijuhtide, aga ka personalijuhtide ja finantsspetsialistidega. On oluline, et Sul oleks tihe koostöö ettevõtte juhtidega või oled ise juhatuse liige, et muutusi strateegiliselt juhtida. 

 

Soovitame võimalusel osaleda ühest ettevõttest mitmekesi, nii on hiljem lihtsam transformatsiooni hakata ellu viima ja seda juhtida. 

Õpiväljundid

Programmi läbinud inimesel on valmisolek ja suutelisus juhtida ettevõtte ja organisatsiooni transformatsiooniprotsessi. Tal on olemas tööriistad toimetulekuks valdkonnajuhina, ja ta

 • on saanud ülevaate ja  orienteerub jätkusuutliku ning vastutustundliku ettevõtlusega seotud teemades, mõistetes, (globaalsetes) trendides;
 • teab, kuidas juhtida ettevõtte ja organisatsiooni transformatsiooniprotsessi;
 • omab ülevaadet ESG mõjude hindamise ja eesmärgistamise protsessist;
 • oskab muudatuste ja inimeste juhtimiseks valida õigeid lähenemisi ja tööriistu;
 • saanud ülevaate eri juhtimisstiilidest ja -komponentidest ning nende arendamise võimalustest.

Programmi ülevaade

Arenguprogrammi moodulid toimuvad 5 kuu jooksul, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 18 akadeemilist tundi. Koolituspäevade kestus on 09.30-15:00 (koolituspäeva lõpuaeg võib mõnevõrra varieeruda).

 

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAPd. Ainepunktide saamise eelduseks on kursusel täies mahus osalemine ja kodutöö(de) esitamine. 

 

Kodutööst täpsemalt:

Moodulis „mõjude hindamine“ tehakse eelnevalt ettesaadetud materjalide pinnalt praktiline harjutus ESG raamistike tundmaõppimise kohta. Selle käigus saab osaleja endale uue kodutöö: valida välja konkreetne ESG teema oma ettevõtte kohta, millega hakkab edasi läbi moodulite tegelema, et jõuda tegevusplaanini ettevõttes planeeritavate järgmiste sammude osas. 

Vahepeal saab osaleja oma valitud teemale ka tagasisidet, et kas see on tema ettevõtte põhitegevuste mõttes relevantne ja mõistlik valik. Õppejõud teistest moodulitest saavad samuti info valitu teema kohta ning võimaluste piires võtavad seda arvesse ka oma näidete ja harjutuste kontekstis.

 

Kodutöö lõpptulemusena valmib ettevõtte jaoks konkreetne tegevuste plaan, mida hakatakse juurutama. V moodulis toimub esimesel päeval valitud teema ja plaani lõplik viimistlemine töötoas ja teisel päeval kutsume ettevõttest juhtkonna liikme kuulama ja arutlema väljundite (konkreetsete tegevusettepanekute) üle. 
 

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

31.01-1.02 2023

I moodul: 

Muutunud ärikeskkond, vastutustundlik ettevõtlus ja ringsed ärimudelid

 

 

Moodul annab arusaama jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtlusega seotud olulisematest mõistetest, kontekstist ja megatrendidest, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonna arenguid, sh eksporti, importi ja investeeringuid. Käsitletakse muudatuste juurutamist ja elluviimist meeskonnas.

 • Globaalsed megatrendid ja nende roll tuleviku äri planeerimisel
 • Ettevõtluse roll sektori sisestesse ja ühiskondlikesse eesmärkidesse panustamisel (SDGdest ESGdeni)
 • Muutunud regulatiivne keskkond – peamised trendid
 • Ringmajandus ja ringsed äristrateegiad
 • Turu ootustega arvestamine ja muutunud väärtusahela juhtimine 
 • Muudatuste juhtimine, juurutamine ja elluviimine meeskonnas

Andreas Veispak

Annika Arras

Els Heile

Kerli Kant-Hvass

Kristiina Esop

Ragne Maasel

21-22.02.2023

II moodul:

Mõjude hindamine, finantsjuhtimine ja investeerimine

 

 

Moodulis saadakse teadmised vastutustundlikuks arenguks tarvilike mõjude (ESG) hindamisest ja eesmärkide seadmisest, protsesside- ja riskide juhtimisest. 

 • Mõjude hindamine ja eesmärkide seadmine ning selle seosed finantsaruandluse ning riskide juhtimisega; looduskeskkonna ja juhtimisega seotud mõjude hindamine. Vastutustundlikkus investeerimises. 
 • ESG eesmärkide seadmine suurettevõtte näitel 
 • ESG ja protsesside juhtimine
 • Kuidas mõõta ja juhtida ettevõtte ning investeeringute sotsiaalseid mõjusid (töötajad, tarneahel, ühiskond)?  

Anne Zimbrot

Jaan Aps

Merili Vares

Ragne Maasel

21.-22.03 2023

III moodul: 

Kuidas arendada ringseid tooteid ja teenuseid? 

 

 

Osalejad läbivad rahvusvahelise programmi CIRCO ringdisaini metoodikal põhineva kahepäevase praktilise töötoa. Õppemoodulis analüüsitakse oma ettevõtet-organisatsiooni läbi ringmajanduse vaatenurga ja tuvastatakse äriarendusvõimalused. Arvestades ringmajanduse põhimõtetega, ideede arendus ning kestlike toodete ja teenuste disainimine. 

Kadi Kenk

18.-19.04 2023

IV moodul: 

Muudatuste juhtimine ja jätkusuutlik organisatsioonikultuur

 

 

Moodulis õpitakse, kuidas luua jätkusuutlikku ja inimkeskset organisatsioonikultuuri. Vaadatakse ringsete väärtusahelate arendamist ja kuidas toimub koostööl põhinev innovatsioon. Jagatakse muudatuste juhtimise tööriistu, et rakendada õpitut ettevõttes – viia ellu soovitud muudatused ettevõtte-organisatsiooni jätkusuutlikuks ja vastutustundlikuks arenguks. 

 • Väärtustele keskenduv mõtteviis ja tehnikad + praktiline töö (lean management
 • Eetika praktikas, mitmekesisuse kasud ettevõttele ja korruptsiooni ennetamine 
 • Kvalitatiivse muutuse kujundamine organisatsioonis läbi kriiside 
 • Neuroteadusele tuginevad juhtimismeetodid, inimkeskse organisatsioonikultuuri loomine
 • Sügavamatel inimlikel väärtustel põhinev uue ajastu organisatsioonikultuur
 • Koostööl põhinev innovatsioon ja ringsete väärtusahelate arendamine​ (collaborative circular innovation
 • Muudatuste juhtimise tööriistad
 • Ettevõtte jalajälje vähendamise võimalused ja muudatuste juhtimine transpordisektori näitel (Scania Baltikum) 

Aivar Haller

Annika Arras

Jari Kukkonen

Kaur Sarv

Kerli Kant-Hvass

Kiur Lootus

Mari Kooskora

Vaiko Hansson

16.-17.05 2023

V moodul: 

Praktilised töötoad

 

 

Kahepäevase õppemooduli jooksul toimuvad praktilised töötoad, mis kinnistavad eelnevates moodulites õpitud teemasid. Töötubade planeerimisel võetakse arvesse õppegrupi koosseisu ja ootusi, et saadaks parim võimalik arengutugi kursusel omandatud teemadest. 

Programmi lõputööde esitlemine ja lõpetamine 

Praktikute nimed täpsustatakse! 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:

Kursuse osavõtutasu: 2 490 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad

Arenguprogrammi juhivad Kristiina Esop ja Merili Vares. Kristiina on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht. Merili on PwC Eesti ESG valdkonna juht ja konsultant.
Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja eksperdid:

 

kristiina

Kristiina Esop

Programmijuht
Vares

Merili Vares

Programmijuht, PwC Eesti ESG valdkonnajuht
Veispak

Andreas Veispak

EBSi R&D tulemusüksuse juht
Arras

Annika Arras

Millton New Nordics tegevjuht ja partner
els

Els Heile

ESG ja regulatsioonide ekspert Sustineres
kerli

Kerli Kant Hvass

REVALUATE asutaja, PhD
anne

Anne Zimbrot

Telia Eesti teenuste ja võrgu kvaliteedi osakonna juht
aps

Jaan Aps

Stories For Impact, tegevjuht ja vanemanalüütik
ragne

Ragne Maasel

LHV ESG juht
kadi

Kadi Kenk

Teeme Ära SA tegevjuht
haller

Aivar Haller

Haller & Haller, mentor
Jari

Jari Kukkonen

EBS Executive Educationi juht
sarv

Kaur Sarv

Scania Baltikumi säästvate transpordilahenduste juht
Kiur

Kiur Lootus

Juhtimis-coach
Mari Kooskora

Mari Kooskora

Ärieetika kaasprofessor, PhD
vaiko

Vaiko Hansson

Flight Venue, mentor

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti