SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

International Business Administration MA

Kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kokonaisvaltainen liiketalouden osaaminen erikoisalaosaamiseen. Näkemyksemme mukaan liiketoimintojen syvällinen tuntemus antaa valmistuneelle paremmat valmiudet työskennellä johtajan tai asiantuntijan tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaneet ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. He kykenevät käsittelemään strategisia liiketoimintakysymyksiä yrityksen eri toimintatasoilla.

 

 

Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa on mahdollista opiskella seuraavasti:

EBS Tallinnassa

Intensiivijakso-opetusta – kolme täyspitkää opetuspäivää joka toinen viikko. 

EBS Helsingissä

Intensiivijakso-opetusta – kolme täyspitkää opetuspäivää joka kolmas viikko.

Myös vaihto-opiskelu maisteriopintojen aikana on mahdollista. EBS:lla on yli 60 partneriyliopistoa joista suurimmassa osassa yliopistovaihdon yhdeksi lukukaudeksi mahdollistaa Erasmus+ -ohjelma.

Opinnot EBS:ssä

Opetusfilosofiassamme pidämme tärkeinä vuorovaikutuksellisia oppitunteja, käytännön harjoituksia ja oikeiden yritys-casejen tuomista osaksi opintoja. Muutamilla kursseilla on myös perinteistä luento-opetusta, mutta valtaosan opetustyöstä muodostavat ryhmätyöt, keskutelut ja aktiiviset tehtävät. Olennainen osa opiskelijoidemme opiskelukokemusta ovat ryhmädynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus. Meidän oppilaitoksemme tavoite on edesauttaa tässä kaikessa. 

 

Estonian Business School on ottanut Canvas -oppimisympäristön osaksi päivittäistä opiskelukokemusta. PC Magazine -aikakauslehti valitsi Canvasin vuonna 2017 parhaaksi oppimisympäristöksi. Canvas on moderni ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka takaa opiskelijoille ainutlaatuisen monikanavaisen oppimisen kokemuksen. Canvasista opiskelija löytää kaikkien kurssiensa oppimateriaalit.

 

Valtaosta ohjelman opetushenkilökunnasta on kansainvälisesti arvostettuja oman alansa asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketaloudesta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta.

 

Valittavanasi on viisi erikoistumisvaihtoehtoa:

 • Strategic Marketing (Strateginen Markkinointi)
 • Financial Value for Public and Private Companies (Taloudellinen arvo julkisille ja yksityisille yrityksille)
 • Data Management (Tiedonhallinta)
 • Intrapreneurship & Entrepreneurship (Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa)
 • Management in Digital Era (Digiajan johtajuus)

Oppimistavoitteet: 

1.    Yleinen liiketalouden asiantuntijuus yhdistettynä valitun erikoistumisalan perusteelliseen perehtyneisyyteen.
2.    Kyky integroida ja soveltaa kriittisesti johtamisteorioita monimutkaisissa kansainvälisissä asiayhteyksissä.
3.    Ymmärrys yhteiskunnallisista taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä siitä, miten yksilön toiminta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.
4.    Korkea johtamisetiikka ja ammatillinen arvokkuus.
5.    Liiketalodellisten tutkimusmetodien tunteminen ja kokemus niiden soveltamisesta eri asiayhteyksissä.
6.    Erinomainen kriittisen ajattelun ja päätöksenteon kyky, joka takaa tehokkaan johtajuuden jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
7.    Taito kommunikoida vakuuttavasti erilaisten tiedotusvälineiden ja yleisöjen kanssa erilaisissa asiayhteyksissä.
8.    Proaktiivinen suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen. 

Opiskelijaprofiili:

Ohjelma on osa 3+2 järjestelmää. Ohjelma täydentää kolmivuotisen liiketalouden, johtamisen, taloustieteen tai muun vastaavan alan kandidaatintutkinnon kaksivuotisella maisterintutkinnolla. Niiltä hakijoilta, joilla on kandidaatintutkinto muilta aloilta, voidaan ottaa huomioon aiempi työkokemus ja ei-akateeminen koulutus.

 

EBS:n tarjoamiin maisteriohjelmiin sopivat opiskelijoiksi heti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opintojaan jatkavat ja jo työelämään siirtyneet hakijat. Valtaosalla opiskelijoistamme on monipuolinen työkokemus. Tämä tekee käytännön tapausten käsittelyn tunneilla paljon relevantimmaksi.  

 

Kokopäiväisen opinto-ohjelman opetus on suunniteltu siten, että opintojen aikana on mahdollista jatkaa (osa-aikaisesti) työntekoa. 

Erikoistumismoduulit

Strategic Marketing / Stateginen markkinointi

Moduulin tavoite on valmistaa opiskelija selviämään itsenäisesti ja tuloksellisesti sekä markkinoinnin jokapäiväisissä tilanteissa että alan uusien haasteiden keskellä. Moduuli tarjoaa opiskelijalle modernin markkinoinnin ja sen monien soveltamismahdollisuuksien ajantasaisen huippuosaamisen. 

 

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee:

 • Ymmärtämään ja arvioimaan haastavien markkinointikontekstien eettisiä ja oikeudellisia näkökulmia;
 • Löytämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tietoja tehdäkseen kulloiseenkin tilanteeseen pohjautuvia päätöksiä haastavissa markkinoinnillisissa ja liiketaloudellisissa tilanteissa;
 • Soveltamaan kriittisesti laajaa ja perusteellista tietämystään vanhoista ja uusista markkinointiteorioista, konsepteista ja käytännön periaatteista;
 • Suunnittelemaan ja soveltamaan sekä pitkä- että lyhytaikaisia markkinointistrategioita ja taktisia suunnitelmia;
 • Ilmaisemaan selkeästi monimutkaisia markkinointi-ideoita ja esittelemään vakuuttavasti markkinointiratkaisuja erilaisissa tilanteissa.

Data Management / Tiedonhallinta

Organisaatiolle arvokkaiden tietojen maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää niiden huolellista halintaa. Moduulin tavoite on käsitellä tiedonhallinnan periaatteita, käytänteitä ja teknologioita sekä antaa tarvittavat taidot organisaation tietojen analysoimiseksi, jotta organisaatiossa voidaan kehitellä arvoa säilyttävät ja sitä lisäävät lähestymistavat.

 

Tämän moduulin suoritettuaan opiskelijalla on: 

 • tiedonhallinnan ja tietojen analysoinnin ymmärrys ja tietotaito;
 • ymmärrys organisaation tietojen arvosta ja olemuksesta, laadukkaiden tietojen keräämiseksi tarpeellisista yksityiskohtaisista periaatteista ja käytännöistä sekä kyky tarkastella ja valmistella tietoja liiketaloudellisen analyysin toteuttamiseksi;
 • kyky koota ja käyttää erilaisia tietoja sekä niiden visualisointiin tarkoitettuja välineitä organisaatiossa nouseviin kysymyksiin vastaamiseksi.

Management in Digital Era / Digiajan johtajuus

Moduulin tavoite on perehdyttää opiskelija siihen, kuinka organisaatiot käyttävät, hallinnoivat ja soveltavat digitaalista teknologiaa tuloksellisuuden lisäämiseen nykyajan digitaalisessa liike-elämässä välttäen samalla digitaalisten muutosten ja innovaation tuomia riskejä.

 

Moduulin läpäistyään opiskelija osoittaa luotettavaa tietotaitoa digitalisoinnissa, muutosjohtamisessa, teknologiajohtamisessa ja liiketoiminta-analytiikassa:

 • ymmärtää digitaalisten innovaatioiden organisaatiollisia ja sosiaalisia näkökulmia sekä ihmisten, liiketoimintaprosessien ja digitaalisten teknologioiden haastavia yhteisvaikutuksia organisaatioissa;
 • hallinnoi, kehittää ja soveltaa digitaalisia teknologioita, palveluita ja infrastruktuuria;
 • osoittaa tulevansa toimeen digitalisoinnin haastavuuden kanssa tekemällä tietoisia ja oikea-aikaisia päätöksiä.

Intrapreneurship & Entrepreneurship / Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa

Moduulin tavoite on valmistaa opiskelija yrityksen tai startupin perustamiseen todellisessa liiketoimintaympäristössä. Opiskelijoita ja työryhmiä ohjataan ideoiden, konseptuaalisuuden ja markkinointietappien kautta liiketoiminnan edistämisen ja innovaatiojohtamisen metodeja ja välineitä soveltaen. 

 

Moduulin läpäistyään opiskelija:

 • Osaa perustaa yrityksen ja / tai startupin markkinoiden mahdollisuudet tunnistaen ja sopivaa liiketoimintamallia soveltaen; 
 • ymmärtää taloudellisen suunnittelun, rahoittamisen ja oikeudellisen viitekehyksen näkökulmia;
 •  osaa analysoida ja soveltaa kohdemarkkinoille suunniteltujen tuotteiden ja palveluiden innovaatiostrategioita ja arvolupauksia.

Financial Value for Public and Private Companies / Taloudellinen arvo julkisille ja yksityisille yrityksille

Moduulin tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita kilpailemaan globaaleilla markkinoilla, jotka luovat, hallinnoivat ja ylläpitävät yritysarvoa.

 

Moduulin läpäistyään opiskelija osaa:

 • määrittää, soveltaa ja arvioida pitkäaikaisia rahoitusstrategioita, jotka luovat arvoa kaikille kiinnostuneille sidosryhmille;
 • arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden strategioita sekä suositella ja tehdä päätöksiä, jotka tasapainottavat voittojen ja riskien suhdetta;
 • analysoida yritysten yhdistymismahdollisuuksia, arvioida tuloa lisääviä ja riskejä vähentäviä taloudellisia työkaluja sekä suositella konkreettisia, ajanmukaiseen talousinvestoinnin periatteisiin pohjautuvia mahdollisuuksia  yrityksen salkun korjaamiseksi;
 • toteuttaa sisäisiä kirjanpidon tarkastuksia tuloskatsausten esittämiseksi valvontaelimille sekä osallistua atiivisesti ulkoisiin, liiketoiminnallisia päätöksiä ja niiden arvoa parantavien tuloksia yhdistäviin konsultaatiotoimiin;
 • ottaa vastuun osasto- tai kokonaisvaltaisesta johtamisesta sekä vastata taloudellisesta tuloksesta ja investoidun pääoman tuotosta.

Organisational Change and Leadership in the Digital Era

Moduuli antaa opiskelijoille syvällistä tietotaitoa jota menestyksekäs muutosjohtaminen vaatii tässä alati muuttuvassa digitaalisessa ajassa. Tavoitteemme on kouluttaa johtajia jotka omaavat vahvan näkemyksen, taito muuttaa tämä visio todeksi ja kyvyt motivoida ja inspiroida muita työyhteisöissään.  Tämä erikoistumismoduuli opetetaan Helsingissä.

 

Moduulin läpäistyään opiskelija: 

 • Ymmärtää organisaatiomuutokseen liittyvät prosessit ja omaa kyvyt johtaa näitä prosesseja. 
 • Tietää tärkeimmät strategisen johtamisen ja johtamisympäristöön liittyvät teoriat ja työkalut
 • Omaa vahvojen johtajuustaitojen lisäksi sekä luovan johtamisen että muutosjohtamisen tekniikat. 
 • Noudattaa eettisen johtamisen standardeja ja arvostaa ammatillista rehellisyyttä 
 • Ymmärtää ja arvostaa kulttuurien eroja globaalissa liike-elämän ympäristössä. 
 • Omaa erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot 
 • Omaa erinomaiset ongelmanratkaisu- ja analyyttiset taidot sekä akateemisessa että liike-elämän kontekstissa. 

 
Erikoistumisopinnot keskittyvät seuraaviin aihealueisiin:

 • Organizational design (organisaatiosuunnittelu)
 • Managing teams (tiimien johtaminen)
 • Strategic Leadership (strateginen johtaminen)
 • Change Management (muutosjohtaminen)
 • Cross-Cultural Communication (kulttuurienvälinen viestinä)
 • Ethics and Responsibility in Business and Leadership (Vastuullisuus kaupan alalla ja johtamisessa) 
   
Tärkeät päivämäärät
1.

Haku lukuvuoden 2020/2021 -opintoihin aukeaa 1. joulukuuta 2019. MA-opinnot alkavat syksyllä 2020. 

24.

Viimeinen hakupäivä Helsingissä järjestettävää toukokuun haastattelupäivää varten on 24. toukokuuta 2020. 

28.

Seuraavat valintahaastattelut lukuvuodelle 2020/2021 järjestetään 28. toukokuuta 2020 Helsingissä.  

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut Tallinnassa

 • Lukukausimaksu on 2600 euroa / lukukausi.
 • Kahdessa erässä maksettuna lukukausimaksu on 2635 euroa / lukukausi.
 • Yhden opintopisteen hinta on 95 € (Jos opiskelija ei opiskele täysipäiväisesti, lasketaan lukukausimaksu opintopisteiden hinnan mukaan).

 

 

Lukukausimaksut Helsingissä

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu lukukaudelle 2019/2020 Helsingin toimipisteessä on:

 • Yhdessä osassa maksettuna 3500 €.
 • Useammassa osassa maksettuna lukukausimaksuun lisätään laskutuslisä 35 €

 

 • Jos opiskelija opiskelee osa-aikaisesti tai haluaa hyväksilukea kursseja toisesta yliopistosta, lukukausimaksu lasketaan suoritettavien opintopisteiden perusteella. Yhden opintopisteen hinta on 130 €

Stipendit

Kaikki hakijat jotka ovat saaneet hyväksyvän valintapäätöksen ja EBS:n hyväksymiskirjeen, ovat oikeutettuja hakemaan stipendejä. Stipendiä hakiessa tulee kirjoittaa virallinen hakukirje Stipendikomitealle. Stipendikomitea käy hakemukset läpi ja myöntää stipendejä opiskelijoille jotka täyttävät sen kriteerit.  

Stipendikomitea tekee päätöksensä hakijoiden aikaisemmille kokemuksille; hakijan tulee olla yrittäjyyshenkinen, hänen arvosanojensa tulee olla hyvät ja hänellä tulee olla käytännön kokemusta. 

 

Hakukirjeessä tulisi mainita: 

 • Miksi haluat opiskella EBS:ssä ja mihin ohjelmaan hait?
 • Kuinka aiot käyttää tietoa jota hankit opintojesi aikana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi? 
 • Minkälaista lisäarvoa tuot opintoihisi ja luokkakeskusteluihin? 

 EBS:n stipendit annetaan alennuksena lukukausimaksusta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, Elokuussa. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen  triin.sillaots@ebs.ee 10. heinäkuuta mennessä. 

 

*Suomalaiset opiskelijat voivat hakea Kela:n tukia opintojensa ajalle.

Ohjelman rakenne

Lukukausi kurssi ECTS vastuuopettaja
VUOSI 1    
Syksy      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
Kevät      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Paul Broussard
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Nicole Rosenkranz
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6  
VUOSI 2    
Syksy Kurssit valitun erikoistumisen mukaan 30  
Kevät      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 1,5 x 4  
  Electice courses 1,5 x 4  
  Major in: Finance and Accounting    
  Portfolio and Alternative Investments Management 6 Fabio Filipozzi
  Audit and Tax 6 Urmas Kaarlep 
  *EBS reserves the right to make changes to the programme    

Hakeminen 

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Englannin kielen essee valintahaastattelun yhteydessä.
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Valintakriteerit