Tüüpilised terminoloogilised eksimused finantsalases suhtluses inglise keeles

a
Tänapäeva rahvusvahelises töökeskkonnas on nii juhtidel kui spetsialistidel oluline orienteeruda ingliskeelses finantsalases terminoloogias, et suhelda äripartnerite, investorite või töötajatega teistest riikidest ning koostada ingliskeelseid finantsaruandeid, ametikirju või väljastada arveid.  Millised on ingliskeelses erialases kirjalikus ja suulises suhtluses varitsevad ohud ja tüüpilised olukorrad, kus üksteist vääriti mõistetakse kas terminoloogiliste eksimuste, ebatäpsuste või terminite mitmetähenduslikkuse tõttu?

Aet Toots
EBSi lektor,  rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseōppekava kuraator

 

Sageli tulenevad eksimused sellest, et väljendeid üritatakse tõlkida sõna-sõnalt oma emakeelest või mõnest teisest võõrkeelest. On mitmeid termineid, mis kõlavad erinevates keeltes sarnaselt, kuid nende tähendus on täiesti erinev.

 

Üheks näiteks on terminid ’aktiva’ ja ’passiva’, mis tähistavad bilansi osasid ning on selles tähenduses kasutusel mitte ainult eesti keeles, vaid samal või sarnasel kujul ka mitmes teises mandri-Euroopa keeles. Ingliskeelsetel sõnadel ’active’ ja ’passive’ ei ole bilansiga mingit seost. Need sõnad viitavad üldises mõistes aktiivsele või passiivsele tegevusele, terminitena on nad kasutusel grammatikas, kus nad tähistavad vastavalt isikulist või umbisikulist tegumoodi. Bilansi aktivast rääkides peame kasutama sõna ’assets’ (varad) ning passiva jaoks ühesõnalist väljendit polegi, vaid tuleb kasutada sõnaühendit ’liabilities and equity’ (kohustised ja omakapital). Bilansiga seondub muidki termineid, mille kasutamisel eksitakse. Kui eesti keeles, aga näiteks ka saksa keeles, liigitame me põhivara materiaalseks ja mittemateriaalseks ehk immateriaalseks, siis nende terminite ingliskeelsed vasted ei sisalda sõnu  ’material’ ja ’immaterial’, vaid on vastavalt ’tangible’ ja ’intangible assets’. Sõnade ’material’ ja ’immaterial’ tähendus majandusarvestuses on hoopiski ’oluline’ ja ’ebaoluline’ ning immateriaalne varaobjekt võib olla  piisavalt oluline - inglise keeles ’material’ - et seda bilansis kajastataks.

 

Arusaamatused võivad tekkida seoses inglise keele regionaalsete eripäradega. Probleemiks võib osutuda nii see, et Suurbritannias ja Põhja-Ameerikas tähistavad erinevad terminid sama asja kui ka see, et samal terminil võib olla hoopiski erinev tähendus. Siinkohal saab tsiteerida Oscar Wilde’i: “Tänapäeval on meil Ameerikaga ühine kõik, välja arvatud muidugi keel” (1887). Täna, umbes 140 aasta hiljem, on see tsitaat endiselt aktuaalne ja seda ka finantsalase keele puhul. Näiteks sõna ’stock’ tähendab USAs aktsiaid, kuid Suurbritannias on sama termin kasutusel hoopiski võlakirja tähenduses, eriti sõnaühendina ’loan stock’. Samuti tähendab briti inglise keeles ’stock’ või ’stocks’ varusid. Rahvusvahelises suhtluses on varude ingliskeelse vastena kõige parem kasutada terminit ’inventory’, sest see on kõigile üheselt mõistetav. Valesti tõlgendamise oht on isegi sellise laialt kasutatava sõna nagu ’income’ puhul. Ettevõtte majandustulemustest rääkides peab hoolega tähele panema, kas terminit ’income’ kasutatakse briti tähenduses, kus ’income’ all mõistetakse tulu (millest ei ole kulusid maha arvestatud), või USAs levinud tähenduses, kus ’income’ tähistab kasumit (st kulud on tuludest maha arvestatud). Väljendid, milles esineb sõna ’treasury’, võivad samuti segadust tekitada. Sõna ’Treasury’ on traditsiooniliselt seotud riiklike institutsioonidega, näiteks sõnaühendites ’Treasury bonds’, ’Treasury notes’, Treasury bills’, mis tähistavad USA valitsuse võlakirju. Ettevõtte bilansis esineb sõna ’treasury’ kirjes ’treasury stock’, mis on USA variant ning mille briti vaste on ’treasury shares’ ning sel juhul on tegemist ettevõtte enda poolt tagasi ostetud omaaktsiatega. 

 

Sageli ei pöörata finantsalases infovahetuses piisavalt tähelepanu numbrite korrektsele kirjutamisele. Inglise keeles eraldab koma tuhandeid. Näiteks 3,475 on kolmtuhat nelisada seitsekümmend viis. Kus me eesti ja ka mitmetes teistes mandri-Euroopa keeltes koma kasutame, on inglise keeles punkt, näiteks kui me kirjutame 4,5 ja loeme seda ’neli koma viis’, siis ingliskeelne vaste on ’4.5’ ja loetakse: ’four point five’

 

Inglise keelt emakeelena kõnelevad spetsialistid armastavad kasutada lühendeid, sh akronüüme, nii  kõnes kui kirjas. On üsna sage, et materiaalsest põhivarast rääkides kasutatakse täispika termini ’property, plant and equipment’ asemel PPE hääldatuna [ˌpi: pi: ˈi:] või kasumiaruande puhul ’profit and loss (account)’ asemel PL [,pi: ’el], müüdud kaupade omakulu ehk ’cost of goods sold’ asemel COGS [kɒɡz] vms. Mõnikord võib sellise lühendite eristamine kiire kõne korral raske olla, eriti neil, kes inglise tähestiku tähtede hääldamisega pidevalt kokku ei puutu.

 

Inglise keel kui lingua franca erinevat keelt kõnelevate spetsialistide infovahetuses ei pruugi olla ühegi osapoole emakeel. Kuidas siis otsustada, kas peaks lähtuma pigem USAs või Suurbritannias kasutusel olevast terminoloogiast? Kindlat vastust siin ei ole. Suulises vestluses saab lähtuda sellest, kumba versiooni vestluspartnerid eelistavad, kirjalikke dokumente koostades on oluline järgida ühtsust ja  kasutada läbivalt sama versiooni.

 

Et aidata paremini orienteeruda inglise keele finantsalases oskussõnavaras ja vältida arusaamatusi erialases suhtluses, pakume EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuse õppekava rahanduse ja majandusarvestuse spetsialiseerumissuunal finantsalase kommunikatsiooni kursust, mida on võimalik valikainena õppida ka teistel üliõpilastel. Õppekaval on kõrge rahvusvaheline tunnustus - EFMD akrediteering!