EBSis kaitsti doktoritöö intellektuaalomandi õiguste teemal

a
9. jaanuaril 2024 toimus EBSis järjekordne oluline akadeemiline sündmus - doktorant Pawan Kumar Dutt kaitses edukalt oma doktoritööd „Intellectual Property as An Element of The Public Support System for Small and Medium Enterprises ”.

Doktoritöö uurib intellektuaalomandi õiguste (IÕ) potentsiaali ja kasulikku rolli ettevõtete jaoks, eriti kui üht olulist avaliku toetussüsteemi elementi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) jaoks.

 

Ma õpetan neid teemasid TalTechis ja seetõttu on minu jaoks jätkusuutlik majandusareng (innovatsiooni kaudu) ja jätkusuutlik Euroopa 2030 võtmeküsimused, et tagada kaasav majandusareng, mis arvestaks kõiki ühiskonnasegmente. Olulised on nii kultuurilised, majanduslikud, sotsiaalsed, strateegilised ja motivatsioonilised aspektid,“ kommenteerib Dutt.

 

Sama lähenemise on hiljuti omaks võtnud ka Eesti Teadus- ja Arendustegevuse, Innovatsiooni ja Ettevõtluse (TAIE) strateegia aastateks 2021-2035. 2022 VKEde seas läbi viidud intellektuaalomandi õiguste alane uuring, mille tellis Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), näitab, et madal IÕ kaitsetase on mitmetes väikestes ja keskmise suurusega Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides tavaline probleem, ning Eesti ei ole erand.

 

Dutt lisab: „Uurides Eesti, Soome ja Saksamaa teadus-arendustegevuse poliitikaid, olen näidanud riigiabi vormis avaliku toetuse olulisust IÕ loomiseks ja kommertsialiseerimiseks, mida VKEd on genereerinud nende tegevuste kaudu. Siiski võib riigiabi kannatada poliitiliste piirangute ja õiguslike takistuste tõttu ELi seadustest tulenevalt. Seega olen motiveeritud leidma parimaid praktikaid avaliku toetussüsteemi jaoks IÕ omandamiseks ja ärakasutamiseks VKEde poolt.“

 

Lüngana defineeriti selles uurimises, kas ELi õiguslik raamistik IÕ kohta mõjutab ainult VKEde avaliku toetussüsteemi võimalusi väikestes arenevates riikides või kas oleks vajalik uurida sotsiaalsüsteemi raamistikku selles valdkonnas laiemalt. Peamine uurimisküsimus käsitleb, kuidas avalik toetussüsteem Eestis (näitena järelejõudvast majandusest ELis) võib aidata VKEdel saavutada, laiendada ja jätkusuutlikult ära kasutada oma IÕ portfelli. Selleks kasutati uurimisstrateegiat, kus ühendati nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed uurimismeetodid.

 

Dutt kommenteerib oma uurimistulemusi ja praktilisi järeldusi: „Näitan, et sotsiaalsüsteemide teooria, mis on Groeni 4 S mudeli aluseks, on oluline mis tahes ühiskonna terviklikuks arenguks. Et muuta majandus teadmuspõhiseks ja tehnoloogiliselt innovaatiliseks, peab riik keskenduma kultuurilistele, majanduslikele, sotsiaalsetele ja strateegilistele teguritele avaliku teadus-arendustegevuse toetussüsteemi kaudu. Olen reastanud erinevad Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigid (sealhulgas Eesti) spetsiifiliste muutujate alusel. Olen võrrelnud Eestit Soome ja Saksamaaga. Olen keskendunud ka uue, ühtse patendirežiimi majanduslikule kasulikkusele VKEde ja ettevõtjate jaoks nende rahvusvaheliste patentide portfelli laiendamisel. Olen kohandanud Groeni mudelit oma IÕ uurimiskonteksti jaoks, tuvastanud 19 asjakohast faktorit ja pakkunud välja täiustatud raamistiku.

 

See uurimus võib olla abiks sobiva teaduspoliitika ja rahastamisskeemi kujundamisel, kus IÕ-d (sealhulgas rahvusvahelised patendid) saab kasutada teadus-arendustegevuse hindamiseks, jäädes samal ajal vastava poliitika piirangute ja ELi abi reeglite nõuete piiresse. On ära toodud mõned kasulikud ettepanekud uue Eesti TAIE strateegia jaoks. Ühtse patendisüsteemi eeliseid uuriti ka ELi riigiabi õiguse vaatenurgast. Välja on toodud teadus-arendustegevuse reeglid ja ELi tasemel õiguslikult ette nähtud teavitamisläved, maksimaalsed abimäärad ja individuaalsed erandid.

 

Dutt kommenteerib: „Loodan, et see töö aitab kaasa arutelule IÕ kasutamise kohta jätkusuutliku elemendina VKEde avaliku toetussüsteemi jaoks. See interdistsiplinaarne uurimus on olnud pikk ja rikastav teekond. Siiski on oluline meeles pidada, et doktorikraad on vaid osa teekonnast, mitte selle lõpp-punkt. Peale EBSi inimeste ja minu juhendajate olen oma edu võlgu oma perele ja sõpradele, kes on alati minu kõrval seisnud.

 

 

Juhendajad: Professor Tiit Elenurm, Ph.D., Estonian Business School, Adjunct Professor Katrin Nyman-Metcalf, Ph.D., Department of Law, School of Business and Governance, Tallinn University of Technology

 

Oponendid: Professor Frantzeska Papadopoulou, Juris Doktor, Law Faculty, Stockholm University, Sweden, Associate Professor Mervi Raudsaar, Ph.D. Faculty of Social Sciences, School of Economics and Business Administration, University of Tartu

 

Doktoritööga saab tutvuda siin.