Prindi

Juhtimisuuringute Keskus

2010. aastal asutatud EBSi Juhtimisuuringute Keskuse (JUK) ülesanneteks on korraldada ja koordineerida EBSi uurimisprojekte, osaleda EBSi uurimisteemadega seonduvates riiklikes hangetes, toetada teaduskonverentside ja seminaride korraldamist, leida väliseid partnereid uurimistööde läbiviimiseks, arendada uurimisprojektide läbiviimiseks vajalikku üldist suutlikust ja kompetentse EBSis ning pakkuda tuge grantide taotluste koostamisel ja esitamisel. JUK tegutseb ülikooli rektori haldusalas.

 • Marge Sassi
  Marge Sassi
  nooremteadur
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • Kristiina Urb
  Kristiina Urb
  nooremteadur
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Projekti nimetus: Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (EETA)
Vastutav täitja: Toomas Danneberg (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 01.01.2016 - 31.12.2018 
Projekti kirjeldus: Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides ning luua vajalik metoodika ning õppevara selleks, et kõigil õppijail on tagatud võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. See toetab lõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul. EBS osaleb programmi neljas tegevussuunas: ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine; ettevõtlusõpet läbi viivate spetsialistide täienduskoolitus; ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe rakendamise toetamine kõrgkoolides (eelinkubatsioon); pädevuste arendamine ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe alal (uuringud ja teiste riikide kogemustest õppimine).

Projekti nimetus: Haridus eestvedamist, nutikust ja talenti soodustamas
Vastutav täitja: Olav Aarna (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 30.11.2013 - 31.08.2017 
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on tugevdada Ukraina kõrgkoolide kui arengu mootorite rolli riigi inimressursi arendamise poliitika realiseerimisel eestvedamise ja oragnisatsiooni arengu kaudu.

Projekti nimetus: Inimvara juhtimise kaasajastamine Lõuna-Vahemere kõrharidusruumis
Vastutav täitja: Olav Aarna (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 01.01.2016 - 31.12.2018
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Lõuna-Vahemere maade kõrghariduse reformikavade realiseerimisele läbi personalijuhtimise kaasajastamise. Selle eesmärgi saavutamiseks käivitatakse kolm tegevust: personalijuhtimise võimekuse arendamine Lõuna-Vahemere partnerülikoolides; regionaalse personalijuhtimise võrgustiku kui parimate praktikate foorumi loomine; personaliarenduse strateegiate arendamine Lõuna-Vahemere partnerülikoolides.

Projekti nimetus: Interdistsiplinaarse tooteinnovatsiooni eelinkubatsiooni mudeli arendamine ja selle rakendamiseks vajaliku koostöökeskkonna loomine Akaki Tsereteli ülikoolis, Kutaisis, Lääne-Gruusias
Vastutav täitja: Toomas Danneberg (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 01.06.2016 - 31.05.2017
Projekti kirjeldus: Projekti üldeesmärgiks on noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmine ning ettevõtliku meelelaadi julgustamine ja edendamine Akaki Tsereteli ülikoolis (Akaki Tsereteli State University, ATSU), Kutaisis, Lääne-Gruusias. Selle eesmärgi saavutamiseks arendatakse projekti raames partneri vajadustele ja iseärasustele vastav interdistsiplinaarne tooteinnovatsiooni eelinkubatsiooni mudel, luuakse kohalikest ettevõtjatest koosnev mentorvõrgustik ja asutatakse eelinkubatsiooni mudeli rakendamiseks vajalik koostöökeskkond „Eesti-Gruusia Ettevõtluskeskus“. Projekti eesmärk toetab omakorda Kutaisis ettevõtlusega alustamist, skaleeritavate ettevõtete loomist ja nende jätkusuutlikku arengut.

Projekti nimetus: Loovjuhtimine ja loovettevõtlus – visioon haridusalasele tegevuskavale / CLEVER
Vastutav täitja: Toomas Danneberg (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) / Ragnar Siil
Projekti kestus: 15.10.2017 - 31.01.2018
Projekti kirjeldus: Projekti lõppeesmärgiks on loovjuhtimise ning loovettevõtluse valdkondade edendamine Iisreali kõrgkoolides. Projekt on jagatud kaheksaks erinevaks tööpakiks ning Estonian Business School juhib projekti kolmandat tööpaketti ehk õppejõudude koolituse (trainers’ training) osa. Lisaks antud tööpaketi juhtimisele osaleb EBS aktiivselt ka kõigis teistes projekti tööpakettides ning on muuhulgas mentoriks kahele Iisreali kõrgkoolile. Lisaks võtab EBS projekti mobility strand osas vastu üliõpilasi Iisreali kõrgkoolidest, et nendega meie valdkonda puudutavaid parimaid kogemusi jagada.

Projekti nimetus: Sotsiaalse mõjuga kultuuriprojektide juhtimine
Vastutav täitja: Kätlin Pulk (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 01.10.2013 - 31.03.2016

Projekti nimetus: Organisatsioonide muutmise kogemused ja arengusuunad Eesti ettevõtetes
Vastutav täitja: Ruth Alas (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Projekti kestus: 01.01.2008 - 31.12.2011
Projekti kirjeldus: 21. sajandi majanduse olulisemad märksõnad on muutused. Käesoleva projekti aineks on muudatused Eesti organisatsioonides. Projektil on kahetahuline eesmärk. Esmalt määratakse kindlaks muudatuste juhtimise meetodite ja personalijuhtimise praktikate mõju muudatuste tulemuslikkusele ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes. Teiseks tehakse ettepanekuid praktikutele, milliseid muudatuste juhtimise, personalijuhtimise ja eestvedamise praktikaid suurema tulemuslikkuse saavutamiseks kasutada. Eesti organisatsioonides toimuvaid muudatusi, personalijuhtimise praktikaid ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes uuritakse kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite abil eri tasanditel – ühiskonna, organisatsiooni ja töötaja tasandil. Organisatsioonis, st mikrotasandil toimuvat on seostatud makrotasandi mõjudega. Sõltuva ja sõltumatute muutujate eristamine võimaldab täpsustada, kuidas ülalnimetatud valdkondi kavatsetakse uurida. Sõltuv muutuja peegeldab muudatuste läbiviimisega seotud tulemusi, mida saab iseloomustada majandusnäitajate, juhtide hinnangutega, samuti töötajate hinnangud eestvedamisele. Sõltumatud muutujad on muudatuste juhtimise praktikad ja personalijuhtimise eri valdkondade praktikad, sealhulgas organisatsiooni arendamise meetodid. Uuringute läbiviimiseks kasutatakse lisaks Eestis väljatöötatud ja väljatöötavate meetodite kõrval ka rahvusvahelistes uurimusgruppides väljaarendatud metoodikaid, mis annab võimaluse Eesti tulemusi teiste riikide tulemustega võrdlevalt analüüsida. Analüüsimisel kasutades institutsionaalset ja ressursipõhist lähenemist. Kavas on läbi viia 5 rahvusvahelist uuringut eri riikidest pärit teadlastest koosnevates uurimusrühmades.
Neljaaastase projekti edukuse kriteeriumitena saab käsitleda järgnevat:
• Uuringud on läbi viidud ja on analüüsitud muudatuste läbiviimist, personalijuhtimise praktikaid ja töötajate hoiakuid eestvedamise suhtes Eesti organisatsioonides, kasutades võrdluseks sarnaste uuringute tulemusi teistes maades. Analüüsi põhjal on välja töötatud kontseptuaalsed mudelid.
• On avaldatud artiklid ravusvahelie levikuga eelretsenseeritavates ajakirjades ja valminud monograafia käsikiri ja on toimunud rahvusvaheline konverents. Eesti oludele sobivate organisatsiooniliste muudatuste läbiviimise kohta käivate teooriate arendamine ja ettevõtetele kättesaadavaks tegemine võimaldab parandada muudatuste tulemuslikkust ja suurendada organisatsioonide ja Eesti majanduse konkurentsivõimet globaalsel turul.